Aktuelt

Om folk der nøler med at komme ud af falsk religion

Der er så at sige intet tilbage af den oprindelige kristendom. Netop derfor er kristenheden uanvendelig til noget som helst brugbart over for Gud. Allerede på apostlen Paulus' tid begyndte frafaldet fra den sande tilbedelse, og siden er frafaldet blevet endnu større i vore dage (Apostlenes Gerninger 20:29, 30). Man kan lade sig narre, når man viser urette følelser for kristenheden, hvor man ikke er opmærksom på den babylonske falske religion, og ikke vil forlade den. Vil man være loyal over for Gud, er det livsvigtigt at forlade al falsk religion. (Åbenbaringen 18:4). Og hvis man ikke ønsker at forlade Babylon den Store er det lige noget, der passer ind i denne verdens gud Satan Djævelens kram. Det er derfor nødvendigt, at man beder til Gud om hjælp. Når det til sidst er lykkedes, er man lettet og glad. Det gamle Babylon var i øvrigt kendt for ikke at frigive deres fanger. Det er det samme med falsk religion (Babylon den Store), de vil heller ikke frigive deres ,,fanger". Snart begynder den store trængsel for verdens mennesker, idet deres religioner (Babylon den Store, al falsk religion) vil blive lagt øde. (Åbenbaringen 17:16, 17) Og dommen over skøgen vil være en realitet.

Man kan eller skal være neutral i mange sammenhænge. Men lige præcis i gudsforholdet kan man ikke være neutral over for Gud. Der er reelt kun to muligheder, nemlig at tilbede Gud på hans måde, eller ikke gøre det. Og det sidste medfører døden. Bibelen siger i Andet Korintherbrev 2:15-17, at kundskaben om Gud er en vellugt for os, og for nogle er det en duft til liv. For andre er det en duft til død. Det er derfor, at forkyndelsen finder sted, og man søger efter de retsindige mennesker. Det er ikke byrdefuldt at tjene Gud, tværtimod. Første Johannesbrev 5:3. De velsignelser det medfører både nu og i det kommende paradis, kan ikke beskrives. Tænk blot på ingen sygdom og evig ungdom i  Paradiset. Esajas 33:24 og Job 33:25.

 

 Betyder den seneste tids terrorisme, at Guds rige kan være tættere på, end vi selv tror?

 

Den terrorisme,  som  vi  har set  i  den  seneste  tid  kan  betyde,  at  vi  er  rykket nærmere den tid, hvor nationerne vil angribe falsk religion (Åbenbaringen 17:16, 17). Ja, det må umiddelbart være nært forestående, idet terroren ikke kan fortsætte i den samme stigningstakt. Volden kan ikke stoppes med menneskelige midler, men kun med Guds kraft. Det er derfor mere vigtigt end nogen sinde, at man holder sig nær til Guds folk. Hvem der er Guds folk kan man se i Apostlenes Gerninger 15:14 og i Esajas´Bog 43:10-12. Det er nu på høje tid at forlade falsk religion (Åbenbaringen 18:4).

 

Det bliver dejligt den dag, hvor jorden er renset for al falsk religion. Sand tilbedelse er noget, der behager Skaberen. Der findes desværre meget falsk religion i verden, og den sande tilbedelse er i mindretal, hvilket Jesus også påpegede i Mattæus 7:13, 14. Falsk religion kan meget let føre til ekstremisme, fordi menneskers tanker bliver påvirket af onde tanker, der udspringer af Satans tanker. Onde tanker får ikke rodfæste i Guds menighed.

 

 

Begivenheder der snart vil finde sted

 

Profeti 1. Bibelen siger, at nationerne vil fremsætte en markant erklæring om ,,fred og sikkerhed". Men de begivenheder der følger efter denne erklæring, er langtfra fredelige. (Se Første Thessalonikerbrev 5:1-3).

 

Profeti 2. Derefter vil forskellige regeringer beslutte at gribe ind over for de religiøse organisationer i verden. Regeringerne bliver i Bibelen skildret som et vilddyr, og verdens falske religioner som en skøge, der rider på dyret. Uden at være klar over det vil det symbolske vilddyr udføre Guds vilje, når de udsletter de religioner, som med urette hævder at repræsentere Gud. I symbolske vendinger beskriver apostlen Johannes dramaet med disse ord: ,,De ti horn som du så, og vilddyret, disse vil hade skøgen og gøre hende øde og nøgen, og de vil æde hendes kød og opbrænde hende med ild. For Gud har indgivet i deres hjerter at udføre hans tanke." Åbenbaringen 17:16, 17.

 

Profeti 3. Efter et vellykket angreb på falsk religion vil Satan samle nationerne til et angreb på dem, der tilbeder den sande Gud Jehova. Åbenbaringen 7:14; Mattæus 24:21. Men Gud vil ikke svigte sit folk, og det ender med et forsmædeligt nederlag for Guds fjender. Zakarias' Bog 2:12 i autoriseret bibeloversættelse af 1931. At dette slag bliver voldsomt kan man læse i Jeremias' Bog 25:33.

 

Bibelen omtaler store jordskælv på endens tid

 

Endetiden og det der kendetegner de sidste dage for denne tingenes ordning og netop, at der skulle være store jordskælv (se Lukas kap. 21) Jordskælvene er i øvrigt nævnt tre steder i Bibelen, både Mattæus kap. 24, Markus kap. 13 og Lukas kap. 21 nævner det. Det er netop, hvad der har været i de sidste bare ti år. Hyppigheden af jordskælvene er også tiltaget. Det betyder imidlertid ikke, at jorden skal forgå, men derimod at det er afslutningen for denne tingenes ordning. Jorden vil bestå til evig tid (se Salme 104:5 og Prædikerens Bog 1:4) Solenergien vil aldrig formindskes, således som nogle hævder. Skaberen er i stand til at tilføre solen ny energi til evig tid. I flere tusinde år er solens styrke ikke formindsket til trods for at solen bruger enorme energimængder i minuttet. Derfor er Guds muligheder ufattelige for os mennesker. Kender Guds folk mere til, hvornår Guds dag indtræffer sammenlignet med det de navnkristne ved? Dertil må svaret være ja. Ifølge Første Thessalonikerbrev 5:1 står der, at med hensyn til tiderne og perioderne har Guds folk ikke behov for, at der skrives yderligere til dem, idet de ved, at Guds indgriben kommer nøjagtig, som en tyv om natten.

 

Det er Jesu Kristi eksekutionsstyrker, der eksekverer Guds domme. Og selve Harmagedonslaget er en kendsgerning, og der vil ikke længere være nogen frelse for dem, der ikke tilhører Guds folk. Åbenbaringen 16:16. Som det fremgår af Første Thessalonikerbrev 5:3 vil nationerne fremsættte en proklamation om ,,fred og sikkerhed", men det er en falsk proklamation og skriftstedet siger, at umiddelbart efter vil undergangen komme over al falsk religion og de skal afgjort ikke undslippe. Derfor skal man være på vagt, når denne proklamation lyder. Politikerne har tidligere benyttet ordene ,,fred og sikkerhed" i forbindelse med fredsløsninger, men profetien i Første Thessalonikerbrev 5:3 hører fremtiden til. Det kan meget vel være i en særdeles nær fremtid, og derefter vil falsk religion gå sin undergang i møde, og de vil ikke undslippe, og den del af profetien er ikke opfyldt tidligere. Læg mærke til at det er Guds tanker, der indgydes hos politikerne. Hvis det var menneskers tanker, ville det næppe kunne lade sig gøre, derfor er det sandt. De skriftsteder, som er nævnt her i det sidste afsnit, skal være opfyldt inden Guds rige er en realitet. Det vil imidlertid være uklogt at lurepasse ved at vente med at tage standpunkt for Gud til, at man ser skriftstedernes opfyldelse. I et sådant tilfælde kan Gud se, at det kun vil være for at redde sin egen ,,skindpels" og ikke et reelt forsøg på at tage standpunkt for Gud og vise tro. De fleste mennesker er ligeglade med om deres religion er sand eller ej, men sådan ser Gud ikke på det. Derfor er en religion fuldstændig ubrugelig, hvis den ikke er i overensstemmelse med Guds ord. Kristenhedens professorer erkender åbenlyst, at de ikke anser Guds ord for at være uden fejl, og i stedet sætter de deres lid til historieskrivningen. De mangler tro på Guds ord. I stedet skulle deres fakulteter hellere kaldes et institut for højere bibelkritik. Selv det mest tilgængelige bibelske stof tror de ikke på. En teologisk professor har sagt til mig, at Daniels Bog er fra 165 år f. kr., og det harmonerer slet ikke med hans egen autoriserede bibeludgave af 1931, der siger, at årugernes samlede længde er 490 år. (se Daniels Bog 9:24-27) Hans påstand indebærer, at Jesus er født lang tid efter vor tidsregnings begyndelse. Det viser kun, at de har en formørket teologi. Mange unge mennesker, der ønsker at studere teologi og begynder på universitetet mister enhver form for tro, når de engang er færdige som teologiske kandidater. Det er mit håb, at disse sider har kunnet bidrage til klarhed og at tage standpunkt for den sande Gud. Det er mit inderlige håb, idet det er det den almægtige og sande Gud forlanger af sine undersåtter for, at de kan arve evigt liv. Man kan ikke opnå evigt liv ved at holde fast i teologiske dogmer, der ikke er i overensstemmelse med Guds ønsker. Derfor er der kun to muligheder, nemlig at gøre sandheden kendt og fravælge løgnen eller at dække sig ind under falsk lære og kalde det kristendom. Gud har et folk som det fremgår af Apostlenes Gerninger 15:14 (et folk for sit navn).     

 

Finn Sørensen

 

Anmeldelser af bogen og hjemmesiden kan afgives på min e-mail-adresse.

 

Hele bogen kommer som e-bog i løbet af foråret 2014, og kan købes hos de store e-bogsforhandlere. Den kan læses på en iPad.

 

E-bogen kan købes på følgende link. http://www.saxo.com/dk/eksistentielle-tanker_pdf_SX21289008 

 

Hvis du generelt vil vide mere om gudsforholdet, kan der henvises til hjemmesiden www.jw.org

 

 Hvorfor fejrer kristenheden jul? Den er jo ikke påbudt eller omtalt ifølge Bibelen

Ja, hvorfor fejrer kristenheden jul, når Jesu fødselsdag i december ikke engang er en kendsgerning? (læs om Jesu fødselstidspunkt under kronikker m.m. Jesus er ikke født på en regnfuld og kold decemberdag. Selv i Mellemøsten er det koldt og regnfuldt på den tid af året, derfor kan hyrderne ikke opholde sig på græsningsarealerne. Hvordan kommer decemberdagene så ind i billedet? Det går tilbage til den hedenske romerske kejser Konstantin den Store. Konstantin tilhørte både kristenheden og var soltilbeder på samme tid. Og han lagde soltilbedelsen og den hedenske romerske saturnaliefest sammen med noget, som man mente var Jesu fødselsdag. Hvad siger Bibelen om den slags fester? Den siger, at det er afgudsdyrkelse, og den der giver sig af med den slags ikke skal arve Guds rige (se Galaterbrevet 5:19-21). Præsterne har tillige kaldt, det der står om Jesu fødsel i Bibelen for juleevangeliet. Ja, hvilken frækhed af præsterne. På dommedag vil lægfolket bebrejde præsterne, at det er dem, der har lært lægfolket om julen. 

Hvad er afgudsdyrkelse?

Guds trofaste tjenere har altid betragtet afgudsdyrelse med afsky. I Bibelen omtales falske guder med ord, der udtrykker foragt. I dag dyrker kristenheden en falsk treenig gud, som ikke er nævnt i Bibelen, som noget der skal dyrkes af sande kristne. Derfor er det afgudsdyrkelse, der medfører døden på dommedag. Der findes kun én sand Gud, og det er ham som nævnes i Esajas 43:10-12. I den autoriserede bibeludgave står der Herren, der skulle have stået Jehova eller Jahve. I øvrigt kender ingen nulevende mennesker udtalen af Guds navn, men Jehova er den udtale, der har været anvendt i flere hundrede år. Både N.F.S. Grundtvig og Søren Kierkegaard brugte navnet Jehova. Se også Salme 83:19 i den autoriserede bibeludgave af 1992 her står navnet Jahve. Hvis man vil gøre sig forhåbninger om evigt liv, ja, så skal man tilbede Gud i ånd og sandhed (Johannes 4:23, 24).

Hvad er Guds rige?

Det er bl.a. det tusindårsrige som Gud vil oprette på jorden, og hvor mange ting bliver ført tilbage til det oprindelige paradis. I det jordiske rige vil menneskeheden blive ført frem til fuldkommenhed. Det vil sige, at hvis de er lovlydige borgere i Guds nye ordning, behøver de aldrig mere at dø. De vil generhverve deres ungdom og have et fuldkomment ydre. (Jobs bog 33:25). Det indebærer også, at alle jordens mennesker taler det samme sprog. I tusindårsriget oprejses de mange døde, som døde før harmagedonkrigen, hvor Gud greb ind. De vil alle blive tilbudt at tilbede Bibelens sande Gud, og siger man nej, kan man ikke forblive i Paradiset. Til den tid vil jorden være fyldt med mirakler, eksempelvis vil de dyr som nu anses for farlige være yderst fredelige (se Esajas´Bog 65:21-25). Der vil heller ikke være nogen sygdom længere. (Esajas 33:24). Det bliver virkelig en velsignelse at leve et sådant sted.