Om kristenheden

Menighedens renhed ind for Gud

For at opnå Guds godkendelse må den kristne menighed være ren og ubesmittet (Jakob 1:27; Efeserne 5:3-5; Første Korintherbrev 6:18). Det er så alvorligt for kristenhedens menigheder, at den tiltagende lovløshed vedrørende utugtsforhold bliver i Brevet til Efeserne sammenlignet med afgudsdyrkelse. Og afgudsdyrkelse medfører døden på dommedag. Hvis man spørger en af kristenhedens præster, hvornår har du sidst irettesat en af dine sognebørn for at have begået utugt eller det, der er værre nemlig ægteskabsbrud, så er svaret, det har jeg aldrig gjort. Præsterne har travt med alt andet i stedet for at holde menighederne rene, som de skal ifølge Bibelen (Første Korintherbrev 5:11-13). Netop derfor er kristenhedens menigheder ubrugelig over for Gud, da Gud ikke handler med noget, der er urent. Selv blandt de unge mennesker, der deltager i konfirmationsforberedelser må præsten være meget blåøjet, hvis han ikke kan se, at der allerede kan være problemer dér. Derfor bliver kristenhedens menigheder uanvendelige til noget som helst, der er positivt og brugbart over for Gud, og de bliver kun produkter af det omgivne samfund, og ikke af sand kristendom. Hvad vil der ske med præsterne på dommedag? Se engang, hvad der står i Zakarias' Bog 13:4-6 (Autoriseret oversættelse af 1992) På den dag skal profeterne blive til skamme over deres syner, når de profeterer. De skal ikke klæde sig i lodden kappe og bedrage folk, men de skal sige: ,,Jeg er ikke profet, jeg er agerdyrker. Jeg har dyrket jord fra min ungdom." Spørger man ham: ,,Hvad er det for sår, du har på brystet?" svarer han: ,,Det er dem, jeg har fået i mine elskeres hus." (Citat slut). Præsterne er uden bibelkundskab, derfor vil de fornægte den sidste rest af tro ved at hævde, at de ikke har haft noget med religion at gøre. De er så feje, at de vil gemme sig for lægfolket. De vil altså løbe af pladsen, og lægfolket vil blive rasende. Læs i øvrigt hele kapitlet i Zakarias' Bog kapitel 13 det viser, at præsterne har talt løgn i Herren Jehovas navn, eksempelvis treenighedslæren. 

 

Sidste nyt om især den katolske kirkes forsøg på at ,,modernisere" Guds ord

 

Nu har paven besluttet at gøre deres religion endnu mere i overensstemmelse med verdens ønsker, idet de tror, at kirken vil få mere medvind. Sandheden er imidlertid, at man vil opnå det stik modsatte. Oprigtige mennesker vil opfatte det som et knæfald for verdslige ønsker. Man kan ikke modernisere Guds ord, i så fald vil det være et indgreb fra menneskers side, og så er Guds ord gjort ugyldigt. Guds ord er gyldigt i alle tidsperioder og kan ikke gradbøjes eller moderniseres, så det er i samklang med verdens ønsker. (Se også rummelighed under Folkekirkens dilemma og rummelighed).

 

Den katolske synode er nu forbi, og pave Frans fik ikke sine vidtgående ,,moderniseringer" igennem. Men alene den tanke, at de har drøftet disse forhold, er nok til at forkaste dem som sande kristne. De venter bare på en lejlighed, hvor tiden er mere gunstig for dem.

 

Tiden er nær, hvor nationerne vil gribe ind over for religionerne

 

Ja, tiden er meget nær den dag, hvor nationerne vil gribe ind over for religionerne. Politikerne hævder i dag, at krigen mod Islamisk Stat ikke er en krig mod islam. Men lige så snart religionerne er klædt åndeligt af, vil modstanden også gælde kristenheden. Det der sker i dag kan måske være indledningen til religionernes endeligt. Bibelen siger, at al falsk religion skal gøres øde og nøgen. Åbenbaringen 17:16; 17 siger: ,,Og de ti horn, du har set, og dyret, de vil hade skøgen og lægge hende øde  og klæde hende nøgen og æde hendes kød og brænde hende. For Gud har indgivet dem at gøre hans vilje og at have samme vilje og give dyret deres kongemagt, indtil Guds ord er udført." (Autoriseret bibeloversættelse af 1992). Det sidste betyder, at de giver deres kongemagt til FN. Når ødelæggelsen af Babylon den Store er indledt bliver det umuligt at flygte til anden religion.

 

Hvad betyder halleluja egentligt?

 

Især her ved juletid hører man mange verdslige sange og julesalmer, hvori halleluja indgår. Men hvad betyder halleluja i grunden? Heldigvis findes ordet i ordforklaringen i den danske autoriserede bibeloversættelse af 1992. Her står, at halleluja betyder lovpris Jah(ve) i andre oversættelser står der lovsyng Jehova. Det er mange, der mener, at det er en lovprisning til det lille Jesusbarn, men ikke at det er en lovprisning til Skaberen. Fordi præsterne har forsømt at fortælle menigheden, hvordan det virkelig forholder sig, er ingen blevet bevidste om det. Det er sikkert fordi præsterne har forsøgt at skjule det, fordi det vil konflikte med treenigheden. Interessant er det, at halleluja findes i Åbenbaringen  kapitel 19, og er nævnt ikke mindre end fire gange. Netop fordi det står i Det Nye Testamente, beviser det, at Jesus har lært sine disciple om Guds navn.

 

Kristenhedens præster er uduelige som kristne lærere, idet de mangler tro på Guds ord

 

Præsterne kan ikke bruges som kristne undervisere, idet de mangler fundamental tro på Guds ord. En sognepræst fra Vig i Odsherred har givet udtryk for hendes tro på reinkarnationen, hvilket er i klart modstrid med Jesu opstandelseshåb om menneskelegemets genskabelse på jorden. Reinkarnationstanken er lig med sjælens udødelig, hvilket er i dyb splid med sand kristendom, idet det er Satans lære (Første Mosebog 3:3-5). Når man fornægter Jesu syn på opstandelsen og dermed mulighed for evigt liv til det enkelte menneskelige individ, er man selv hjemfalden til Guds straf om evig fortabelse. Falsk lære er desværre meget udbredt blandt folkekirkens præster. Derfor må der lyde en opfordring til at forlade falsk religion (Åbenbaringen 18:4). Det gamle Babylon var kendt for ikke at frigive sine fanger. Nutidens Babylon den Store har det på samme måde. Det er ikke let at forlade falsk religion. Det kræver mange overvejelser, før det til sidst er lykkedes.

 

Folkekirkens dilemma og rummelighed

 

For et stykke tid siden udtalte den nu afdøde teologiprofessor Johannes Sløk, at folkekirken burde være så rummelig, at den kunne rumme den onde selv. Er det en udtalelse, som nyder Guds behag? Nej, bestemt ikke. Tværtimod siger Bibelen, at lidt surdej gennemsyrer hele dejen. (Første Korintherbrev 5:6). Hjælper det i øvrigt at give efter for onde synspunkter? Nej, tværtimod. Det er derfor, at kristenheden er så fordærvet, som den faktisk er. Og denne tingenes ordnings gud (Satan Djævelen) har forblindet de ikke-troendes forstand. (Andet Korintherbrev 4:4). Hvem siger, at de kristne menigheder skal være rummelige? Er det Gud eller mennesker? Mennesker naturligvis. Gud siger ikke, at menighederne skal være rummelige, tværtimod, der er kun plads til retsindighed og renhed. (Andet Korintherbrev 6:6; 11:3; Jakobs Brev 1:27). Derfor skal Guds menigheder ikke være rummelige. Folkekirken er rummelig, så rummelig at dens medlemmer består af ikke-troende, mordere, tyveknægte og mennesker, der lever umoralsk, og det fordærver menighederne. Det er teologerne, der ønsker, at kirkerne skal være rummelige, idet de går ud fra, at mennesker befinder sig i en frelst tilstand alene i kraft af et medlemskab af et af kristenhedens trossamfund. Men sådan hænger det ikke sammen, idet det er renheden af menighederne, der er afgørende i Guds øjne og ikke kvantiteten af medlemmer. Og glem ikke, at Jesus siger, at det kun er få, der finder den smalle og snævre vej, der fører til livet (Matthæus 7:13, 14). For at opnå den renhed bør de gejstlige øve kirketugt, således som man skal ifølge Bibelen (Første Korintherbrev 5:11-13). Men det kan de gejstlige oftest ikke, idet præsterne selv behøver at blive tugtet. Kristenhedens gejstlige handler egoistisk ved at undlade at udøve kirketugt og lade menighederne forblive, som de er og i håb om, at de kan bevare deres levebrød. Hvor længe vil verdens mennesker finde sig i at blive holdt for nar af den falske religion? I hvor lang tid vil verdens mennesker finde sig i teologiske løgne og terrorisme? Ja, tålmodigheden er åbenbart stor. Men hvad med Guds tålmodighed eller langmodighed? Guds langmodighed er også stor, idet han håber på, at mange vil vende om fra deres onde vej. Men da Gud hader krig og vold, er hans langmodighed snart slut, og han vil eksekvere sine domme over al falsk religion.

 

Hvorfor fejrer kristenheden jul? Den er jo ikke påbudt eller omtalt ifølge Bibelen

 

Ja, hvorfor fejrer kristenheden jul, når Jesu fødselsdag i december ikke engang er en kendsgerning? (læs om Jesu fødselstidspunkt under Kronikker m.m. Jesus er ikke født på en regnfuld og kold decemberdag. Selv i Mellemøsten er det koldt og regnfuldt på den tid af året, derfor kan hyrderne ikke opholde sig på græsningsarealerne. Hvordan kommer decemberdagene så ind i billedet? Det går tilbage til den hedenske romerske kejser Konstantin den Store. Konstantin tilhørte både kristenheden og var soltilbeder på samme tid. Og han lagde soltilbedelsen og den hedenske romerske saturnaliefest sammen med noget, som man mente var Jesu fødselsdag. Hvad siger Bibelen om den slags fester? Den siger, at det er afgudsdyrkelse, og den der giver sig af med den slags ikke skal arve Guds rige (se Galaterbrevet 5:19-21). Præsterne har tillige kaldt, det der står om Jesu fødsel i Bibelen for juleevangeliet. Ja, hvilken frækhed af præsterne. På dommedag vil lægfolket bebrejde præsterne, at det er dem, der har lært lægfolket om julen. 

 

Hvad er afgudsdyrkelse?

 

Guds trofaste tjenere har altid betragtet afgudsdyrelse med afsky. I Bibelen omtales falske guder med ord, der udtrykker foragt. I dag dyrker kristenheden en falsk treenig gud, som ikke er nævnt i Bibelen, som noget der skal dyrkes af sande kristne. Derfor er det afgudsdyrkelse, der medfører døden på dommedag. Der findes kun én sand Gud, og det er ham som nævnes i Esajas 43:10-12. I den autoriserede bibeludgave står der Herren, der skulle have stået Jehova eller Jahve. I øvrigt kender ingen nulevende mennesker udtalen af Guds navn, men Jehova er den udtale, der har været anvendt i flere hundrede år. Både N.F.S. Grundtvig og Søren Kierkegaard brugte navnet Jehova. Se også Salme 83:19 i den autoriserede bibeludgave af 1992 her står navnet Jahve. Hvis man vil gøre sig forhåbninger om evigt liv, ja, så skal man tilbede Gud i ånd og sandhed (Johannes 4:23, 24).

 

Hvad er Guds rige?

 

Det er bl.a. det tusindårsrige som Gud vil oprette på jorden, og hvor mange ting bliver ført tilbage til det oprindelige paradis. I det jordiske rige vil menneskeheden blive ført frem til fuldkommenhed. Det vil sige, at hvis de er lovlydige borgere i Guds nye ordning, behøver de aldrig mere at dø. De vil generhverve deres ungdom og have et fuldkomment ydre. (Jobs bog 33:25). Det indebærer også, at alle jordens mennesker taler det samme sprog. I tusindårsriget oprejses de mange døde, som døde før harmagedonkrigen, hvor Gud greb ind. De vil alle blive tilbudt at tilbede Bibelens sande Gud, og siger man nej, kan man ikke forblive i Paradiset. Til den tid vil jorden være fyldt med mirakler, eksempelvis vil de dyr som nu anses for farlige være yderst fredelige (se Esajas´Bog 65:21-25). Der vil heller ikke være nogen sygdom længere. (Esajas 33:24). Det bliver virkelig en velsignelse at leve et sådant sted.