Kronikker m.m.

 

Nedenstående kronik blev ikke indrykket i Kristeligt Dagblad, da kronikredaktøren foretrak, at læserne skulle forblive i uvidenhed om, hvad der var sand kristendom. Dermed tog han parti for kristenheden

 

Har treenighedsdogmet rod i evangelierne?

 

An English translation can be found below

 

Treenigheden har ofte bevirket, at man må acceptere urimelige teologiske teser for at opnå et godkendt forhold til Gud. Blandt kristne har der været en debat om, hvorvidt man skulle afskaffe dogmet eller ej. Ifølge den amerikanske teolog professor Robert W. Jensons bog Den treenige identitet – Gud ifølge evangeliet blev, der i 2003 stillet forslag om helt at afskaffe treenighedsdogmet. Treenighedstilhængerne forkastede dog forslaget. 

 

Det er en kendt sag, at treenigheden skaber mange problemer set i forhold til den samlede bibelforståelse. Da Bibelens ord er inspireret af Gud og forfattet til menneskeheden, skal den også være let at forstå for almenfolket. Bibelen indeholder ikke myter og mysterier. Princippet med at alt, der er nedskrevet skal forstås af alle mennesker uanset uddannelse, er naturligvis gældende. Hvad siger Bibelen om passager, der ikke forstås af nogle mennesker, eller de har måske en rigid holdning til kristendommen (se Mattæus 11:25; Andet Korinterbrev 4:3, 4). Som erfaren kristen er man i stand til at give en eksegetisk redegørelse af vanskelige passager i Bibelen, eksempelvis Daniels Bog og Åbenbaringen. Det gælder altså om at have en ydmyg indstilling over for Gud og hans ord, så forstår man Bibelens mange passager.  

At treenigheden ikke kan lade sig gøre, er en kendt sag. Det afføder mange teologiske og ubesvarede spørgsmål. Lad os drage nogle eksempler. Et menneske af kød og blod er skabt med nogle basale behov for hvile og søvn. Det behov har den levende og sande Gud ikke. Af de grunde kan et menneske ikke agere i rollen som almægtig Gud, det siger sig selv. Endelig kunne Gud ikke ofre sig selv som et genløsningsoffer. Det kunne han ikke af to grunde, dels fordi Gud ikke kan dø. Endelig ville ofrets værdi være alt for stort set i forhold til det liv, som Adam forspildte. Et fuldkomment menneskeliv var det offer, som Jesus kunne tilvejebringe, og det gjorde han for at genløse menneskeheden fra synd og død. Endelig er der det argument, at teologerne mener, at inkarnationen fandt sted ved undfangelsen. Det indebærer, at den almægtige Gud blev reduceret til et menneskefoster. Og et menneskefoster kan naturligvis heller ikke agere i rollen som almægtig Gud. Hvad der var et endnu vigtigere vidnesbyrd nemlig, at der heller ikke blandt Jesu samtidige var nogen, der troede, at Jesus var Gud. Det gjaldt eksempelvis ypperstepræsten Kajfas, der anklagede Jesus for gudsbespottelse. Man spotter ikke sig selv, vel? Det bliver mere og mere absurd. Og der findes mange flere argumenter mod treenighedslæren. Treenigheden finder ingen støtte i Bibelen. Ordet treenighed findes ikke i Bibelen. Og havde det været eksistentielt, kan man være sikker på, at det havde stået der.  

Jesus bar en gudetitel som ,,en gud” jf. dommerne i Israel som også bar gudetitler (se Salme 82:6). Kommentar til Johannesevangeliet 1:1 fra en græskkyndig. Er gengivelsen ,,en gud” i overensstemmelse med græsk grammatik? Nogle græske værker hævder, at den græske tekst skal oversættes ,,Ordet var Gud”. Men ikke alle er enige herom. Den internationale kendte bibeloversætter William Barclay siger: ,,Nu har græske navneord, undtagen når særlige grunde spiller ind, normalt altid den bestemte artikel foran, og vi ser straks her, at Theos, ordet for Gud, ikke har den bestemte artikel foran. Når et græsk navneord forekommer uden den bestemte artikel foran, bliver det mere en beskrivelse snarere end en identifikation, og det får mere karakter af et tillægsord end af et navneord … Hvis Johannes havde sagt ho theos én ho logos, og altså benyttet den bestemte artikel foran begge navneord, ville han have identificeret logos med Gud. Oversættelsen bliver derfor lidt kluntet udtrykt: ,,Ordet var i samme klasse som Gud, tilhørte samme art som Gud … Johannes identificerer ikke her Ordet med Gud. For at udtrykke det meget enkelt: ,,Han siger ikke, at Jesus var Gud.” - Many Witnesses, one Lord (Grand Rapid, Michigan, 1973 udg., s. 23, 24). 

Hør her hvad to fremtrædende teologer skriver om treenigheden? Den højt estimerede biskop i Roskilde Stift nu afdøde dr. theol. Bertil Wiberg skriver i sin artikel om treenigheden i Gads Danske Bibelleksikon, at treenigheden blev udviklet i oldkirken, og havde begreber hentet fra græsk filosofi. Jeg er ganske enig med biskoppen. Det var i det fjerde århundrede, at kejser Konstantin den Store ,,konfirmerede” treenighedsdogmet ved synoden i Nikæa år 325 e.v.t. Endelig er der cand. theol. Dan Værge, der i en af sine bøger gav udtryk for sin skepsis omkring treenigheden. Han mente ikke, at en almægtig Gud kunne rummes i en menneskekrop. Deri er jeg ganske enig.

Det er somme tider nødvendigt at give sin tro et servicetjek, ellers kan troen ende i infantilt nonsens, og det ønsker ingen. Det er eksistentielt, at mennesker kender sandheden om Gud. Treenigheden har altså ikke rod i evangelierne, men især i Platons lære, hvilket også bekræftes i teologiske opslagsværker. I det franske leksikon Nouveau Dictionnaire Universel siges der: ,,Den platoniske treenighed, der selv kun var en tilpasning af ældre tiders treenigheder som stammede fra tidligere folkeslag, ser ud til at være den filosofiske treenighed af attributter der blev oprindelsen til de tre hypostaser, det vil sige guddommelige personer, som de kristne kirker lærer … Denne græske filosofs (Platon, fjerde årh. f.v.t.) opfattelse af den guddommelige treenighed … findes i oldtidens hedenske religioner”. - Paris, 1865-1870, redigeret af M. Lachâtre, bd. 2, s. 1467.

 

Finn Sørensen,

Forfatter

===========================

The following chronicle was not included in Christian Newspaper, when the editor of the chorus preferred that the readers should remain ignorant of what was true Christianity. Thus he took a party for the Christendom

 

Has the Trinity-doctrine root in the gospels?

 

The trinity has often caused unreasonable theological theses to be accepted to obtain an approved relationship with God. Among Christians, there has been a debate about whether or not to abolish the dogma. According to the book of the American Theologian professor Robert W. Jenson, The Trinity Identity - God According to the Gospel, in 2003, a proposal was made to completely abolish the Trinity Doctrine. The trinity supporters rejected the proposal.

 

It is a well-known case that the trinity creates many problems in relation to the overall Bible understanding. Since the Word of the Bible is inspired by God and authored to mankind, it must also be easy to understand for the general people. The Bible does not contain myths and mysteries. The principle that everything that is written down must be understood by all people regardless of education, of course, is applicable. What does the Bible say about passages that are not understood by some people or they may have a rigid attitude towards Christianity (see Matthew 11:25; Second Corinthians 4: 3, 4). As an experienced Christian, you are able to give an exegetical account of difficult passages in the Bible, such as Daniel's Book and Revelation. It is therefore a humble attitude towards God and his words, so you understand the many passages of the Bible.

 

That the trinity can not be done is a known matter. It causes many theological and unanswered questions. Let's draw some examples. A human of flesh and blood is created with some basic need for rest and sleep. That need does not have the living and true God. For reasons, a human being can not act in the role of almighty God, it says himself. Finally, God could not sacrifice himself as a redeemed victim. He could not do that for two reasons, partly because God could not die. Finally, the value of the victim would be far too much in relation to the life Adam neglected. A perfect human life was the sacrifice that Jesus could provide, and he did so to redeem humanity from sin and death. Finally, there is the argument that theologians believe that incarnation took place at conception. This implies that the almighty God was reduced to a human foster. And, of course, a human foster can neither act in the role of almighty God. What was an even more important testimony that neither Jesus's contemporaries were anyone who believed that Jesus was God. This was the case, for example, the high priest Kajfas, who accused Jesus of blasphemy. You do not spit yourself, right? It's getting more and more absurd. And there are many more arguments against the Trinity teacher. The Trinity finds no support in the Bible. The word Trinity is not found in the Bible. And if it had been existential, you could be sure it had been there.

 

Jesus bore a god title as "a god" cf. the judges of Israel who also bear god titles (see Psalm 82: 6). Comment to John 1: 1 from a Greek expert. Is the reproduction ,, a god "in accordance with Greek grammar? Some Greek works claim that the Greek text should be translated "the word was god". But not everyone agrees. The internationally renowned Bible translator William Barclay says: ,, Now Greek noun, except when circumstances come into play, usually always the definite article in front, and we look immediately here that Theos, the word of God does not have the definite article in front. When a Greek noun occurs without the definite article in front, it becomes more a description rather than an identification, and it gets the character of an adjective than a noun ... If John had said ho Theos one ho logos, and therefore used the definite article In front of both nouns, he would have identified logos with God. The translation therefore becomes a little clumsy: "The word was in the same class as God, belonged to the same kind as God ... John does not identify the Word with God. To express it very simply: "He does not say that Jesus was God." - Many Witnesses, One Lord (Grand Rapid, Michigan, 1973, pp. 23, 24).

 

Listen here what two prominent theologians write about the trinity? The highly estimated bishop of Roskilde Stift now deceased dr. Theology. Bertil Wiberg writes in his article on the trinity of Gad's Danish Bible dictionary that the Trinity was developed in the early Church, and had concepts from Greek philosophy. I quite agree with the bishop. It was in the fourth century, Emperor Constantine the Great ,, confirmed" a trinity dogma by the Synod of Nicaea 325 AD. Finally there is a cand. Theology. Dan Wærge, who in one of his books expressed his skepticism about the trinity. He did not mean that an almighty God could be housed in a human body. I agree with that.

 

Sometimes it is necessary to give a faith to a service check, otherwise faith may end in infantile nonsense and nobody wants it. It is existential that people know the truth about God. The Trinity, therefore, has no root in the gospels, but especially in the teachings of Platon, which is also confirmed in theological encyclopedias. In the French lexicon Nouveau Dictionnaire Universal says: ,, The Platonic trinity, itself only an adaptation of older times trinities dating from earlier peoples, appears to be the philosophic trinity of attributes that were the origin of the three hypostases, ie divine persons, as the Christian churches teach ... This Greek philosopher (Plato, fourth century. BC) conception of the divine trinity ... can be found in ancient pagan religions ". - Paris, 1865-1870, edited by M. Lachâtre, bd. 2, p. 1467.

 

 

 

Finn Sørensen,

 

 

Author


Læserbrevet blev indrykket i Sjællandske Medier den 10. december 2015

Bør Guds menigheder være rummelige?

Den seneste tids debat om rummelighed i folkekirkens menigheder afspejler, om det er kirkens styrke eller svaghed, at den er rummelig. Nu afdøde professor, dr. theol. Johannes Sløk, har engang sagt i forbindelse med folkekirkens rummelighed, at folkekirken burde være så rummelig, at den kunne rumme den onde selv. Er det Guds mening professoren har givet udtryk for? Nej, bestemt ikke. Bibelen siger, at Guds menigheder skal være rene og ubesmittede (Andet Korinterbrev 6:6; 11:3 og Jakobs Brev 1:27) Der er altså ikke plads til afgudsdyrkelse, læren om sjælens udødelighed (reinkarnationstanken), der reelt er et forsøg på at gendrive Satans lærdomme (Første Mosebog 3:3-5). Mennesker, der lever i utugtsforhold og meget mere.

Hvad siger lægfolket til rummelighed? Ja, de begejstres ved tanken om rummelighed, idet de aldrig har fået en personlig undervisning i, hvad Bibelen egentlig skulle undervise dem i. Det er mindre forpligtende ikke at skulle leve efter Bibelens påbud. Kirkens gejstlige ser igennem fingrene med lægfolkets overtrædelser, og øver ikke kirketugt, således som Bibelen foreskriver i Første Korinterbrev 5:11-13. Ja, de gejstlige går endnu videre, nemlig ved at velsigne utugtsforhold som eksempelvis homoseksualitet. 

Nøjagtig som det blev profeteret om i Bibelen, kom der et stort frafald fra de oprindeligt kristne menigheder (Andet Thessalonikerbrev 2:2, 3; Apostlenes Gerninger 20:29, 30) og kristenheden har valgt at tilpasse sig verdens ønsker. Det store frafald kulminerede med kejser Konstantin den Stores antagelser af treenigheden og han sammensmeltede den romerske hendenske saturnaliefest med Jesu fødselsdag. Til trods for, at Jesu fødselstidspunkt var omkring 1. oktober i år 2 f.v.t. Udregningen er i øvrigt taget ud fra Daniels Bog 9:24-27.

Finn Sørensen,

Forfatter

====================================================================================== 

From the newspaper Sjællandske Medier December 10 2015 

The recent debate about spaciousness in the churches of the people's church reflects whether it is the church's strength or weakness that it is spacious. Now deceased professor, dr. Theology. Johannes Sløk, once said in connection with the folklore's spaciousness, that the church of the people should be so spacious that it could accommodate the evil self. Is it the opinion of God the professor has expressed? No, certainly not. The Bible says that the churches of God must be clean and undisturbed (Other Corinthians 6: 6; 11: 3 and James 1:27) There is thus no room for idolatry, the doctrine of the immortality of the soul (reincarnation thought), which is actually an attempt at to repent of the doctrines of Satan (Genesis 3: 3-5). People living in exhaustion and much more.

What does laymen say to spaciousness? Yes, they are excited about the thought of spaciousness, as they have never received a personal teaching of what the Bible actually teaches them. It is less obligatory not to live for the Bible's order. The clergy of the church sees through the fingers with the offenders of the laymen, and does not practice church discipline, as the Bible prescribes in First Corinthians 5: 11-13. Yes, the clergy goes even further, namely by blessing exuberant relationships such as homosexuality.

Exactly as prophesied in the Bible, a great apostasy came from the original Christian congregations (Other Thessalonians 2: 2, 3; Acts 20:29, 30) and the Christendom has chosen to adapt to the world's wishes. The great apostasy culminated with Emperor Constantine, the assumptions of the Trinity, and he fused the Roman hardened saturnal celebration with Jesus' birthday. In spite of the fact that Jesus' birth date was about October 1 in year 2, BC. The calculation is also based on Daniel 9: 24-27.


Finn Sørensen,

Author

========================================================

 

 

Jesu fødselstidspunkt ifølge den bibelske kronologi

 Der har aldrig været en korrekt angivelse Jesu fødselstidspunkt. Jesus var imidlertid født omkring 1. oktober i år 2 f.v.t. Det er såre enkelt at regne ud, når man kender hans dødsdag. Jesu fulde leveår var 33½ år ifølge profetien om de 70 åruger i Det Gamle Testamente. (Se Daniels Bog 9:24-27). Hver åruge består af 7 bogstavelige år. Fra år 455 f.v.t. til år 1 f.v.t. er der 454 år. Fra år 1 f.v.t. til år 29 e.v.t. er der 29 år. 454 + 29 = 483 år. (Her skal man være opmærksom på, at tiden aldrig har været nulstillet, derfor findes år nul ikke). Den halve åruge er 3½ år er regnet fra efteråret år 29 e.v.t. til foråret i år 33 e.v.t., hvor Jesus blev henrettet i påsken. De sidste 3½ år peger frem til årugernes slutning i efteråret år 36 e.v.t. Hele perioden for årugernes samlede længde er altså 490 år, det er også nævnt i den autoriserede bibeloversættelse af 1931. De 70 åruger udgør i øvrigt tre bestanddele, nemlig de 62 åruger, som er den største del af profetien. Og de syv åruger som udgjorde den overvejende del af genopbyggelsen af Jerusalem. Den sidste åruge er den åruge, hvor Jesus i midten af årugen 3½ år blev henrettet.

Hvornår begyndte egentlig udregningen af de 70 åruger? Ifølge Nehemias 2:1-8 udgik de 70 åruger i Artaxerxes den Langhåndedes 20. regeringsår. Hvornår begyndte Artaxerxes’ regeringsperiode? Hans fader og forgænger i embedet, Xerxes, døde i sidste halvdel af år 475 f.v.t. Derfor begyndte Artaxerxes' tiltrædelsesår i år 475 f.v.t. Dette årstal støttes af stærke vidnesbyrd fra græske, persiske og babylonske kilder. For eksempel skriver den græske historiker Thukydid, der er berømt for at skrive med nøjagtighed, at den græske statsmand Themistokles flygtede til Persien, da Artaxerxes nylig var kommet på tronen. En anden græsk historiker fra det første århundrede e.v.t., Diodorus Siculus sætter os i stand til at datere Themistokles’ død til år 471/470 f.v.t. Efter at Themistokles var flygtet fra sit land, havde han anmodet Artaxerxes om tilladelse til at studere det persiske sprog ét år, før han fremstillede sig for ham, hvilket blev ham tilstået. Af disse grunde kan Themistokles ikke have bosat sig i Persien senere end 472 f.v.t., og det er derfor rimeligt at slutte, at han er kommet til landet i 473 f.v.t. På det tidspunkt var Artaxerxes nylig kommet på tronen. Artaxerxes’ 20. regeringsår vil altså falde i år 455 f.v.t. Takket være profetien i Daniels Bog kan man med stor sikkerhed regne sig frem til Jesu omtrentlige fødselstidspunkt. Grunden til, at Jesus er født 1 år og tre måneder før at vores tidsregning er begyndt (nemlig i år 2 f.v.t.), skyldes uden tvivl, at der gik nogen tid inden budskabet om Jesu fødsel var nået ud til hele befolkningen. Også det er der taget højde for i profetien. Når Jesus blev 33½ år gammel, da han døde i påskedagene, kan han aldrig være født i december måned. Et halvt år frem eller tilbage giver en dato omkring 1. oktober. Hertil kommer, at det er regnfuldt og koldt i decemberdagene i Israel. Det kan i øvrigt være tøsne og let frost i december måned, derfor kan hyrderne ikke opholde sig på græsningsarealerne. I øvrigt var det kejser Konstantin den Store, der sammensmeltede den romerske hedenske saturnaliefest med noget, som man formodede, var Jesu fødselsdag.

Man bør have tillid til Bibelens kronologi. Det er rigtigt, at der er visse problemer med at fastsætte Herodes’ død. Der er imidlertid en anden beregningsmetode, der viser Herodes’ alder da han døde. Josefus oplyser, at han var 70 år gammel. Endvidere at da Herodes blev udnævnt til statholder over Galilæa (hvilket almindeligvis regnes til år 47 f.v.t.) var han 15 år gammel, men der er almindelig enighed om, at dette er en fejl, og at der skulle have stået 25 år. Ifølge dette indtraf Herodes’ død i år 2 eller år 1 f.v.t. Det er værd at huske på, at der er en del uoverensstemmelser i Josefus’ tidsangivelser, og han derfor ikke er den mest pålidelige kilde. Det pålideligste vidnesbyrd findes i Bibelen. Af Bibelen fremgår det, at Herodes døde enten i år 1 f.v.t eller muligvis i år 1 e.v.t. Lukas, der giver detaljerede historiske oplysninger, fortæller at Johannes trådte frem og døbte i kejser Tiberius’ 15. regeringsår (Lukas 3:1-3). Tiberius blev romersk kejser den 19. august i år 14 e.v.t. efter den julianske kalender (17. august efter den gregorianske kalender), da Augustus døde. Tiberius’ 15. regeringsår strakte sig fra 19. august i år 28 e.v.t. til den 18. august i år 29 e.v.t. (julianske kalender). Johannes var 6 måneder ældre end Jesus og påbegyndte sin tjeneste (sandsynligvis om foråret) før Jesus, som dennes forløber, idet han skulle berede vejen til ham. (Lukas 1:35, 36) Jesus der ifølge bibelske vidnesbyrd blev født om efteråret, og var omkring 30 år gammel, da han kom til Johannes for at blive døbt (Lukas 3:21-23). Han blev højst sandsynligt døbt om efteråret i år 29 e.v.t. Tæller vi de 30 år tilbage, kommer vi til efteråret i år 2 f.v.t., som var på det tidspunkt, da Guds søn blev født som menneske. Bibelforskerne har ikke styr på tidsregningen, idet de hovedsagelig benytter sig af den verdslige historieskrivning som kildemateriale. Den bibelske kronologi er derimod mere nøjagtig. Vores tidsregning hviler i høj grad på profetien i Daniels Bog om de 70 åruger eller 490 år. Derfor er det også rigtigere at sige før vor tidsregning eller efter vor tidsregning i stedet for at sige før og efter Kristi fødsel. Det giver et klarere billede af tidsregningen.

Finn Sørensen,

Forfatter

 

========================================================================================== 

 

 The birth of Jesus according to the Biblical chronology


There has never been a correct indication of Jesus' birth date. Jesus, however, was born around October 1 in year 2 for the first time. It's very easy to figure out when you know his death day. Jesus' full year of life was 33½ years according to the prophecy of the 70 weeks of years in the Old Testament. (See Daniel 9: 24-27). Each crop consists of 7 literal years. From the year 455 BC. to year 1 AD there are 454 years. From year 1 BC  to the year 29 AD. is there 29 years. 454 + 29 = 483 years. (Here you must be aware that time has never been reset, therefore zero is not found). The 3½ years old and is calculated from the autumn of 29th AD. until spring 33 this year when Jesus was executed at Easter. The last 3½ years point to the end of the harvest in the autumn of 36 AD. The whole period of the total length of the hills is thus 490 years, which is also mentioned in the authorized Bible translation of 1931. The 70 years of weeks, furthermore, constitute three components, namely the 62 weeks of years the largest part of the prophecy. And the seven rivers that formed the main part of the reconstruction of Jerusalem. The last crop is the crop where Jesus was executed in the middle of the 3½ years of weeks.

When did the calculation of the 70 years of weeks actually start? According to Nehemiah 2: 1-8, the 70 years of weeks in Artaxerxes de Langhanded made the 20th year of government. When did the Artaxerxes' reign begin? His father and predecessor in the office, Xerxes, died in the last half of the year 475 BC. Therefore, the year of accession of Artaxerxes began 475 this year. This year is supported by strong testimonies from Greek, Persian and Babylonian sources. For example, the Greek historian Thukydid, famous for writing with accuracy, writes that the Greek stateman Themistokles fled to Persia when Artaxerxes had recently come to the throne. Another Greek historian from the first century, etc., Diodorus Siculus enables us to date Themistocles' death to year 471/470 BC. After Themistokles had fled from his country, he had asked Artaxerxes for permission to study the Persian language one year before he prepared himself for him, which was admitted to him. For these reasons, Themistokles may not have lived in Persia later than 472 BC, and it is therefore reasonable to conclude that he has come to the country in 473 BC. At that time, Artaxerxes was recently on the throne. The 20th year of Artaxerxes will therefore fall this year 455 BC. Thanks to the prophecy of Daniel's book, one can safely count on Jesus' approximate birth date. The reason that Jesus was born 1 year and three months before our time bill has begun (namely in year 2 BC) is undoubtedly due to some time before the message of the birth of Jesus had reached the whole population. This is also taken into account in the prophecy. When Jesus became 33½ years old when he died on Easter days, he could never be born in December. Half a year back or forth gives a date around 1 October. In addition, it is rainy and cold in the December days of Israel. It may also be slippery and light frost in December, so the shepherds can not stay on the grazing areas. By the way, Emperor Constantine the Great, who fused the Roman heathen saturnal party with something that was supposed to be Jesus' birthday. When did the calculation of the 70 years of weeks actually start? According to Nehemiah 2: 1-8. When did the Artaxerxes' reign begin? His father and predecessor in the office, Xerxes, died in the last half of the year 475 BC. Therefore, the year of accession of Artaxerxes began 475 this year. This year is supported by strong testimonies from Greek, Persian and Babylonian sources. For example, the Greek historian Thukydid, famous for writing with accuracy, writes that the Greek stateman Themistokles fled to Persia when Artaxerxes had recently come to the throne. Another Greek historian from the first century, etc., Diodorus Siculus enables us to date Themistocles' death to year 471/470 as of today. After Themistokles had fled from his country, he had asked Artaxerxes for permission to study the Persian language one year before he prepared himself for him, which was admitted to him. For these reasons, Themistokles may not have lived in Persia later than 472 BC, and it is therefore reasonable to conclude that he has come to the country in 473 BC. At that time, Artaxerxes was recently on the throne. The 20th year of Artaxerxes will therefore fall this year 455 BC. Thanks to the prophecy of Daniel's book, one can safely count on Jesus' approximate birth date. The reason that Jesus was born 1 year and three months before our time bill has begun (namely in year 2 BC) is undoubtedly due to some time before the message of the birth of Jesus had reached the whole population. This is also taken into account in the prophecy. He could never be born in December. Half a year back or forth gives a date around 1 October. In addition, it is rainy and cold in the December days of Israel. It may also be slippery and light frost in December, so the shepherds can not stay on the grazing areas. By the way, Emperor Constantine the Great, who fused the Roman heathen saturnal party with something that was supposed to be Jesus' birthday. When did the calculation of the 70 years of weeks actually start? According to Nehemiah 2: 1-8, the 70 years of weeks in Artaxerxes de Langhanded made the 20th year of government. When did the Artaxerxes' reign begin? His father and predecessor in the office, Xerxes, died in the last half of the year 475 BC. Therefore, the year of accession of Artaxerxes began 475 this year. This year is supported by strong testimonies from Greek, Persian and Babylonian sources. For example, the Greek historian Thukydid, famous for writing with accuracy, writes that the Greek stateman Themistokles fled to Persia when Artaxerxes had recently come to the throne. Another Greek historian from the first century, etc., Diodorus Siculus enables us to date Themistocles' death to year 471/470 as of today. After Themistokles had fled from his country, he had asked Artaxerxes for permission to study the Persian language one year before he prepared himself for him, which was admitted to him. For these reasons, Themistokles may not have lived in Persia later than 472 BC, and it is therefore reasonable to conclude that he has come to the country in 473 BC. At that time, Artaxerxes was recently on the throne. The 20th year of Artaxerxes will therefore fall this year 455 BC. Thanks to the prophecy of Daniel's book, one can safely count on Jesus' approximate birth date. The reason that Jesus was born 1 year and three months before our time bill has begun (namely in year 2 BC) is undoubtedly due to some time before the message of the birth of Jesus had reached the whole population. This is also taken into account in the prophecy. When Jesus became 33½ years old when he died on Easter days, he could never be born in December. Half a year back or forth gives a date around 1 October. In addition, it is rainy and cold in the December days of Israel. It may also be slippery and light frost in December, so the shepherds can not stay on the grazing areas. By the way, Emperor Constantine the Great, who fused the Roman heathen saturnal party with something that was supposed to be Jesus' birthday.

One should be confident in the chronology of the Bible. It is true that there are certain problems in determining Herod's death. However, there is another calculation method that shows the age of Herod when he died. Josefus informs that Herod was 70 years old. Moreover, when Herod was appointed to the city of Galilee (which is generally considered 47 years old), he was 15 years old, but there is a general consensus that this is a mistake and that it should have been 25 years. According to this, Herod's death occurred in year 2 or year 1 so far. It is worth remembering that there are some discrepancies in Josefus's times, and therefore he is not the most reliable source. The most reliable testimony is found in the Bible. The Bible shows that Herod died either in year 1, or possibly in year 1, e. Lukas, who provides detailed historical information, tells us that John came forward and baptized in the 15th year of Emperor Tiberius's (Luke 3: 1-3). Tiberius became Roman Emperor on August 19th in 14th eve. after the Julian calendar (August 17 following the Gregorian calendar) when Augustus died. Tiberius' 15th year of government extended from 19 August this year 28th ect. until the 18th of August this year 29th AD. (Julian calendar). John was 6 months older than Jesus and began his service (probably in the spring) before Jesus as his precursor, preparing him the way. (Luke 1:35, 36) Jesus, according to biblical testimony, was born in the fall and was about 30 years old when he came to John to be baptized (Luke 3: 21-23). He was most likely baptized in the fall of this year 29th ect. If we count 30 years back, we come to fall in year 2 BC, which was at the time when the Son of God was born as human. Bible scholars do not control the timing, as they mainly use the worldly historical writing as source material. The biblical chronology, on the other hand, is more accurate. Our account of time is largely based on the prophecy of Daniel's Book of the 70 years of weeks or 490 years. Therefore, it is also better to say before our timing or after our timing instead of saying before and after Christ's birth. It gives a clearer picture of the timing.


Finn Sørensen,

Author

==========================================

 

Åbenbaringsbogen – hvorfor er den så svær at forstå?

 

Mange anser Åbenbaringsbogen for at være svær at forstå. Nogle læsere opgiver den, i den tro at Johannes var senil, da han skrev bogen. Men i samme åndedrag lovpriser de Johannes Evangeliet til trods for, at det er skrevet to år senere end Åbenbaringsbogen. Et af de gennemgående temaer er Babylon den Store, skøgen og vilddyret. For at få indblik i den eksegetiske sammenhæng må man forstå, hvem disse symboler repræsenterer. Babylon den Store er et billede på det gamle Babylon. Babylon var en meget religiøs by, men de tilbad ikke den sande Gud. På samme måde er det med nutidens Babylon den Store, som er en del af det religiøse verdensimperium. De er derfor i flertal over for den sande tilbedelse. Jesus påpeger i Mattæus 7:13, 14, at sande kristne er et mindretal. I Åbenbaringens Bog omtales Babylon den Stores dom og fald – Åb. 14:8; 16:19; kap. 17 og 18; 19:1-3.

Skøgen er derfor ligesom Babylon den Store et billede på falsk religion, der har solgt sig selv for at tækkes denne verdens ønsker. I Åbenbaringsbogen omtales en symbolsk skøge som sidder på et skarlagenrødt vilddyr og har navnet ,,Babylon den Store, moder til jordens skøger og afskyeligheder”, skrevet på panden. Der siges at ,,med hende har jordens konger begået utugt”. Åb. 17:1-5. Kongerne er i den sammenhæng de verdslige regeringsledere, hvor den falske religion har indgået fordelagtige konkordater m. v., og forsøgt at verdsliggøre deres religioner mere og mere, som verden ønsker det. Derfor har de begået åndelig utugt med jordens konger.

Det skarlagenrøde vilddyr i Åbenbaringen har syv hoveder og ti horn, som den symbolske kvinde rider på. Det vil sige, at dette dyr ligner eller er et billede af det første dyr, der beskrives i Åbenbaringen kap. 13, men adskiller sig fra det første dyr ved sin skarlagenrøde farve og ved, at der ikke er kroner på de ti horn. Johannes får at vide, at fem af de syv konger, der repræsenteres ved de syv hoveder, allerede er faldet, den sjette eksisterede på den tid, hvor Johannes levede, og den syvende var endnu ikke kommet. Det skarlagenrøde dyr selv er en ottende konge, men stammer fra de foregående syv. Det er værd at bemærke, at Bibelen nævner fem verdensriger i De Hebraiske Skrifter, nemlig Ægypten, Assyrien, Babylon, Medopersien og Grækenland, mens De Græske Skrifter nævner et sjette, nemlig Rom, der havde magten på Johannes’ tid. Det vil sige, navnet på den syvende konge ikke oplyses. I dag ved vi at den syvende konge er det britisk-amerikanske rige. Den ottende konge udgør en sammenslutning af de syv hoveder og er udgået fra dem. Derfor kan der kun være tale om Folkeforbundet og De Forenede Nationer. Sidstnævnte vil få mere magt, og til sidst vende sig mod religionerne. Netop fordi terroren er ved at komme ud af kontrol, vil de angribe religionerne. (Se Åbenbaringen 17:16, 17). Og al falsk religion vil gå sin undergang i møde.

Naturligvis har Gud ikke nedfældet Åbenbaringsbogen i Bibelen, som en bog, der ikke skal forstås. Og retsindige mennesker kan forstå den, endda med en vers til vers gennemgang. Det er ikke bare en bog med mange mærkelige syn og tegn, som ingen forstår. Den er et spændende stykke verdenshistorie.

Finn Sørensen,

Forfatter     

 

================================================================================== 

 

 

 

Revelation - why is it so hard to understand?
 
Many consider the Revelation book to be difficult to understand. Some readers give it up, believing that John was senile when he wrote the book. But in the same breath, they praise John the Gospel despite the fact that it was written two years later than the Revelation book. One of the main themes is Babylon the Great, the Skull and the Wildlife. To get an insight into the exegetical context, one must understand who these symbols represent. Babylon the Great is a picture of ancient Babylon. Babylon was a very religious city, but they did not worship the true God. Similarly, with today's Babylon the Great, which is part of the religious world empire. They are therefore in the majority of true worship. Jesus points out in Matthew 7:13, 14 that true Christians are a minority. In the Book of Revelation, Babylon is referred to the judgment and fall of the wiser - Rev. 14: 8; 16:19; Chapters 17 and 18; 19: 1-3.

 

The prostiture is, like Babylon the Great, a picture of false religion, which has sold itself to cover the wishes of this world. The book of Revelation refers to a symbolic scoop sitting on a scarlet wild beast, and has the name "Babylon the Great, Mother of the prostitures and abominations of the Earth", written on the forehead. It is said that "with her the kings of the earth have committed mischief". Revelation. 17: 1-5. In this context, the kings are the world leaders, where the false religion has made advantageous concordates, etc., trying to merge their religions more and more like the world. And false religion has committed spiritual adultery with the kings of the earth, having slipped the requirements of being a true Christian.

 

The scarlet wild beast in Revelation has seven heads and ten horns that the symbolic woman is riding on. That is, this animal resembles or is a picture of the first animal described in Revelation chapter 13, but differs from the first animal by its sharply red color and knows that there are no crowns on the ten horns. John is told that five of the seven kings represented by the seven heads have already fallen, the sixth existed in the time when John lived, and the seventh had not yet come. The scarlet animal itself is an eighth king, but comes from the previous seven. It is worth noting that the Bible mentions five world empire in the Hebrew Scriptures, namely Egypt, Assyria, Babylon, Medopheria and Greece, while the Greek Scriptures mention a sixth, namely Rome, which had the power of John's time. That is, the name of the seventh king is not disclosed. Today, we know that the seventh king is the British-American empire. The eighth king constitutes an association of the seven heads and is expelled from them. Therefore, only the League of Nations and the United Nations can be involved. The latter will gain more power and eventually turn to the religions. Just because the terror is about to come out of control, they will attack the religions. (See Revelation 17:16, 17). And all false religion will go out of its way.

 

Of course, God has not laid down the Book of Revelation in the Bible, like a book that is not to be understood. And righteous people can understand it, even with a verse for verse review. It's not just a book with many strange sight and signs that nobody understands. It is an exciting piece of world history.

 


 

Finn Sørensen,
Author