Sandheden om De Vise Mænd

Var Betlehemsstjernen og ,,vismændene" noget der kom fra Gud?

Foto: Lodshusbroen ved udmundingen af Skælskør Fjord

Tallet på disse ,,vismænd” er imidlertid slet ikke nævnt i Mattæusevangeliet kapitel 2 eller i Bibelen i øvrigt. Det vil sikkert overraske mange, at tallet tre ikke er nævnt her. Disse ,,vismænd” har oven i købet fået navne i det sjette århundrede (Melchior, Kasper og Balthasar), som slet ikke har nogen bibelsk relation. Højkirkelige kredse ønsker åbenbart at se stort på, at denne myte ikke er fjernet i folks bevidsthed ved at anerkende Bibelen som højeste autoritet. Myten indpasses fint i treenighedsdogmet, fordi kristenheden misbruger de symbolske tal i Bibelen. Benævnelsen ,,De tre vise mænd” er ren fiktion. Det er også iøjnefaldende at disse ,,vismænd” blev benyttet i kong Herodes den Stores tjeneste, og det var hans tanke, at de skulle skaffe sig efterretninger om det sted, hvor Jesusbarnet befandt sig, så Herodes kunne dræbe barnet. Alene det, at disse ,,vismænd” blev benyttet af Herodes i et mordforsøg på Guds søn, kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på en. Naturligvis kendte disse ,,vismænd” ikke Herodes onde planer, men de var selv kommet til Jerusalem på eget initiativ, da de var blevet ledet af en stjerne. Det er indlysende, at Satan har haft indflydelse på den stjerne, som ,,vismændene” vandrede efter, så det var lettere for Herodes at finde frem til det sted, hvor Jesusbarnet blev født. Disse ,,vismænd” var sandsynligvis kommet fra Babylon, og var astrologer. Øst for Israel lå Babylon, hvor astrologi var meget udbredt. Men givet er det, at de intet havde med jødedommen at gøre. Af disse grunde kan de ikke tages til indtægt for noget positivt rent åndeligt set ud fra et kristent synspunkt, absolut tværtimod. Det er derfor med væmmelse, at man ser, hvordan kristenheden har givet disse ,,vismænd” nærmest kultstatus. Endvidere har den såkaldte Betlehemsstjerne fået karakter af noget, der behager Gud, selv om det i virkeligheden var Satans påfund til at vise astrologerne hen til Jesusbarnet, så Herodes kunne myrde barnet. Det er helt utænkeligt, at Gud ville hjælpe med til en sådan handling. Stjernen var altså et bedrag fra Satans side. Astrologi var på ingen måde antagelig for jøderne, idet Den Hellige Skrift betragtede enhver spådomskunst som okkult. (Femte Mosebog 18:9-14; Esajas’ Bog 47:13-15; Daniels Bog 2:27; 4:7; 5:7) Esajas’ Bog nævner astrologernes uvederhæftighed i forbindelse med Babels fald.

Det tilkommer kun den almægtige Gud at give sig af med forudsigelser, som han allerede har gjort gennem sit ord Bibelen. Man må herefter konkludere, at alle de problemer som astrologernes besøg havde ført med sig, og den stjerne de havde set samt kendskabet til den gode nyhed om, at ,,jødernes konge som var blevet født” i virkeligheden var under indflydelse fra Satan Djævelen, da han ønskede at gøre det af med Jesusbarnet. I øvrigt er der ingen vidnesbyrd, der indikerer, at andre end astrologerne havde set stjernen. Det er rigtigt, at Gud i helt specifikke situationer har benyttet mennesker, der ikke var hans tjenere til at fremme sine hensigter. I dette tilfælde er der imidlertid intet, der tyder på, at han skulle have benyttet astrologerne i så henseende, da stjernen efter al sandsynlighed kun har været synlig for astrologerne. Hertil kommer, at stjernen ledte dem til Herodes en fjende af Gud. Hvorfor skulle stjernen lede astrologerne til Herodes i Jerusalem, hvis det var Guds stjerne? Det var heller ikke i Jerusalem, at Jesus skulle fødes. Nej, alle indicier peger på, at Satan havde en finger med i spillet. Eftersom det er rimeligt at slutte, at det kun har været astrologerne, der kunne se stjernen, idet Bibelen ikke beretter om, at andre har set den. Så må man ud fra dette slutte, at det himmellegeme, som stjernen udgjorde, var et nummer udført af Satan Djævelen. Naturligvis kunne Satan ikke skabe noget, der blot mindede om det Gud kan. Men at udføre eller skabe det bedrag, som stjernen var udtryk for, det var Satan i stand til. Netop fordi det var et bedrag og ikke en virkelig stjerne. Havde det været en virkelig stjerne, havde den uden tvivl været synlig for mennesker den dag i dag. Hvis stjernen var synlig i dag, ville det have været et fantastisk vidnesbyrd om Guds søn, blot folk kunne se stjernen. De behøvede ikke engang at tro, idet de havde beviset foran sig. Kristenhedens folk tror, at Betlehemsstjernen var Guds stjerne, da de ikke er i stand til at gennemskue Satans løgne til trods for, at det er såre ligetil. De ,,vismænd”, der optræder i Matthæusevangeliet kapitel 2, søgte Herodes at benytte til egen fordel, og kun ved Guds foranstaltninger lykkedes det at forpurre Satans planer. Astrologerne fik af Gud indgivet en drøm, som han vidste de ville rette sig efter. Undertiden forveksles disse astrologer med hyrderne, der ankom umiddelbart efter Jesu fødsel. (Lukasevangeliet 2:8-12) Derfor kan det udmærket have været en meget større dreng end et spædbarn, da astrologerne ankom, hvilket fremgår af den alder, som Herodes havde regnet sig frem til på de børn, der skulle dræbes. Indgydelsen af drømmen til astrologerne udvirkede, at Jesusbarnet undgik døden; men mange andre uskyldige drengebørn på to år og nedefter måtte lade livet. (Mattæusevangeliet 2:16) Herodes valgte netop denne alder på grundlag af de oplysninger, som han tidligere havde fået af astrologerne. Astrologerne, som besøgte barnet Jesus og bragte ham gaver (Matt. 2:1-16), benævnes med det græske ord ma’goi, der i nogle oversættelser er gengivet med ,,magere”. (Confraternity, Weymouth, Diaglott). Om disse ma’goi siger værket The Imperial Bible-Dictionary (bd. II s. 139): ,,Ifølge Herodot var magerne en medisk folkestamme hvis medlemmer praktiserede drømmetydning og havde officielle hverv som at udføre hellige ceremonier; kort sagt de udgjorde den lærde præsteklasse, og da de formodes at have evnen til at få et overnaturligt indblik i fremtidige begivenheder ved at læse bøger og iagttage stjernerne, fik de stor indflydelse, … Nyere undersøgelser kunne tyde på, at Babylon, ikke Medien og Persien, var midtpunktet for den fuldt udviklede magi. Oprindelig blev de mediske præster ikke kaldt magere… Af kaldæerne fik de imidlertid betegnelsen magere og anvendte den på medlemmerne af præsternes kaste, hvilket må være forklaringen på, at Herodot siger, at magerne var en medisk stamme (J.G. Müller i Herzogs Realencyklopädie).” Der er således vægtige vidnesbyrd om, at de ma’goi der besøgte Jesus, var astrologer. Derfor bruger The New Testament ved Charles B. Williams ordet ,,stjernekiggere” og siger i den forklarende fodnote: ,,Det vil sige folk, der undersøger stjernernes forbindelse med begivenheder på jorden” (se også fodnoten til Mattæusevangeliet 2:1 i Peter Schindlers oversættelse). Det er derfor med god grund, at flere oversættelser siger ,,astrologer” i Mattæusevangeliet 2:1. Det er derfor med rette, at Justinus Martyr, Origenes og Tertullian opfattede ordet ma’goi i Matt. 2:1 som synonymt med astrologer. Tertullian skrev: ,,Vi ved, at der er indbyrdes forbindelse mellem magi og astrologi. Stjernetyderne var altså de første … der bragte ham (Jesus) ,,gaver”. Udtrykket magerne blev almindeligt ,,som fællesbetegnelse for østens astrologer”. - The New Funk & Wagnalls Encyclopedia, bd. XXII, s. 8076. Øvrige kommentarer til Matthæus kapitel 2. Der er i de autoriserede bibeloversættelser en oversættelsesfejl, der hvor der står, at ,,vismændene" var kommet for at tilbede Jesusbarnet. En mere korrekt oversættelse skal være, at de var kommet for at hylde eller give Jesusbarnet deres hyldest. Man kan naturligvis ikke tilbede et menneskefoster eller et spædbarn, og forvente at et hjælpeløst menneskebarn skal opfylde ens bønner. Overvej engang følgende vedrørende ,,vismændene" og Betlehemsstjernen:

  1. Var ,,vismændene" den sande Guds tjenere og havde de gjort sig fri af okkultisme, og alt det Gud hader?
  2. Hvorfor førte stjernen astrologerne til Herodes i Jerusalem? Herodes havde jo ingen gode hensigter med Jesusbarnet. Satan og Herodes havde derimod interesse i samme sag, nemlig at dræbe Jesusbarnet.
  3. Hvorfor er der ingen beretninger i Bibelen, der siger, at andre end astrologerne havde set stjernen? Hvis det havde været Guds stjerne ville mange sikkert have set den.
  4. Hvorfor kan stjernen ikke ses den dag i dag, hvis det var Guds stjerne?
  5. Satan var i stand til at føre mennesker bag lyset, derfor kunne han frembringe det himmellegeme, som stjernen var. Satans stjerne har sikkert ikke været omfangsrig, men kunne dog lyse himmelen op.

Foto: Træsnit udført af min oldefar Lars Peter Sørensen, Hjørring i 1927. Et af hans mange værker. Dette træsnit forestiller de vise mænd, der var kommet til Betlehem for at hylde Jesusbarnet. Man ser tydeligt, at bevidstheden om de tre vise mænd ikke var aftaget i hans erindring, idet man ser tre kameler og tre personer til venstre i billedet. Man kan også svagt antyde nedest på træsnittet, at min oldefar har kaldt billedet for Tilbedelsen af Jesusbarnet. Sandheden er, at astrologerne (som de vitterligt var) var kommet for at hylde Jesusbarnet som kommende konge og frelser for menneskeheden. Man tilbeder jo ikke et lille barn, som intet kan gøre på egen hånd. Tilbedelsen tilkommer kun den almægtige Gud og Faderen Jehova. (Johs. 4:23, 24). 

Når min oldefar engang i fremtiden får sin opstandelse på jorden, og dermed får øget kundskab om Gud. Så vil han til den tid frembinge givtigt kunst på et bibelsk grundlag. Han kunne eksempelvis udsmykke rigssale med motiver fra Bibelen. Jeg drømmer selv om, at han vil udskære et motiv fra Paradiset, hvor ulv, løve og kid går sammen uden at gøre hinanden fortræd. Min oldefar, der levede fra 1847 til 1928, var en habil billedskærer. Han er omtalt i en af årbøgerne fra Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring. Nogle af hans værker er bl.a. et spisestuemøblement bestående af seks spisebordsstole med høje rygge og med religiøse udskæringer, et spisebord samt en stor skænk, begge med udskæringer. Det var vurderet til 70.000 kr. i tresserne. I dag ville det ikke være til at betale. Et af hans værker står på Hjørring Rådhus. Han var med på verdensudstillingen i Aarhus i 1914. Han var oprindelig tømrer- og snedkermester.