Sidste nyt

Fredsråbet

Der er gået lang tid, og de sidste profetier er blevet opfyldt. Et af de skriftsteder som endnu mangler i at blive opfyldt er Første Thessaloniker 5:3, hvor der siges, at der vil blive sagt ,,fred og sikkerhed". Ordene har tit lydt fra politikernes mund, men den sidste del, at de skal afgjort ikke undslippe, er endnu ikke blevet opfyldt. Når det sker er det kun et spørgsmål om dage før Gud griber ind i forholdene. Guds folk kender tiderne og perioderne, men ikke dagen, hvorpå Guds indgriben finder sted. Derfor kan man være forvisset om, at dagen vil komme (se Første Thessalonikerbrev 5:1). 

Der vil nemlig blive fred og sikkerhed på menneskers betingelser, og den vil ikke blive holdbar. Fredsråbet vil forme sig som en proklamation fra FN (se også Jeremias 6:14). Mennesker kan ikke skabe virkelig sand fred og sikkerhed. Det har historien vist gang på gang.

Åbenbaringen 17:16, 17 er heller ikke blevet opfyldt endnu. Når tiden er inde vil Gud indgyde sine tanker hos verdens ledende personer og de vil give dyret deres kongemagt. Vilddyret i Åbenbaringen er FN, og vil til sin tid angribe al falsk religion, da den falske religion er blevet utålelig, idet de har været årsag til meget ondt i verden, eksempelvis krige og terrorisme. Derfor vil Gud fjerne al falsk religion, idet mange hævder at tjene den sande Gud, men sandheden viser noget andet. Det redskab, som menneskene selv har konstrueret vil blive vendt mod dem selv i form af, at vilddyret vil få mere magt.   

Den seneste tids terrorangreb vidner om, at Bibelen har forudset denne udvikling (se Mattæus 24:12) Her står der, at der vil være tiltagende lovløshed og kærligheden vil blive kold hos de fleste. (Se også Lukas 21:26). Det er klart, at denne terror ikke kan fortsætte i en uendelighed. Derfor vil den sande Gud snart gribe ind i forholdene, men det kan være vanskeligt at være vidne til denne lovløshed. Men der er kun én ting at gøre, nemlig at vise udholdenhed og afvente Guds indgriben.

Vi må håbe på, at  den seneste tids krigshandlinger i Irak og Syrien er de sidste inden Jehova fjerner al falsk religion, men inden da skal proklamationen af fredsråbet lyde. Vi er alle i forventning om, at det sker snart. Kirkesamfundene er ved at falde fra hinanden. Ingen har lyst til frivilligt kirkeligt arbejde og staten pumper adskillelige milliarder ud i kirkernes pengetank, men lige meget hjælper det. Det vil falde fra hinanden. Jehovas Vidner er det eneste trossamfund, der har fremgang på verdensplan. Selv her i det ikke særlig religiøse land Danmark er der en beskeden fremgang, og det må anses for at være flot, når man tager i betragtning, at mange er gået i døden, fordi de var syge og ældre. Alligevel opvejer fremgangen dette tab.

 

Situationen for Jehovas Vidner i Rusland

I dagene før påske blev der rejst en højesteretsanklage imod Jehovas Vidner i Rusland. Anklagen gik ud på, at Jehovas Vidner var en ekstremistisk organisation. Men alle i Vesten ved, at det er en falsk anklage. Den 20. april 2017  tabte Jehovas Vidner sagen i den russiske højesteret, men sagen er anket til en klageret over højesteretsafgørelser. Den finder sted den 17. juli 2017. Højesteretssagens forløb var på ingen måde som retssagerne i Vesten. Eksempelvis havde forsvareren anmodet om 20 retsbegæringer, hvoraf kun de to blev imødekommet. ,,Bevismaterialet" havde anklagerens folk selv plantet under en skænk i en rigssal. Hele retssagen var en skueproces, hvor alt var fastlagt på forhånd, og uanset Jehovas Vidners gode modargumenter for en pure frifindelse, måtte anklageren ikke tabe sagen. Vidnerne i Rusland føler det ligesom, da Jesus blev ofret i påskedagene også på en falsk anklage. Der er sendt over 1.000.000 protestbreve af trosfæller i hele verden uden, at det har påvirket den russiske regering, og dermed handler den satanisk. Afgørelsen skulle med Djævelens vold og magt trumfes igennem uanset, hvad det kostede af prestige i den vestlige verden.

Den russiske regering handler derimod irrationelt. De er feje og angriber et fredeligt trossamfund med 175.000  troende mennesker i Rusland. Den russiske regering har ikke forbudt terrorcellerne i den muslimske del af Rusland. Dem har de åbenbart mere respekt for. Det er en uretfærdig dom, som den russiske højesteret har ført ud i livet, og ved at trodse den almægtige Guds folk, vil Rusland pådrage sig Jehovas vrede. Men Gud benytter sig aldrig af terror, men har andre straffemetoder, der vil ramme Rusland hårdt. Jehova siger også til sit folk, at de må ikke hævne eventuelle forurettelser, men overlade til ham at hævne, idet han siger, at hævnen er min (5. Mosebog 32:35) . Det er aldrig omkostningsfrit at trodse Jehova eller hans folk. Det er næsten som i kejser Neros dage, hvor datidens Jehovas Vidner blev lagt for had og blev beskyldt for at sætte ild til Rom. (Mattæus 5:11)

 

Verdens 6. folkerigeste nation har reelt afskaffet kristendommen, idet Den Russiske Ortodokse Kirkes præster er uden bibelkundskab. De er også kendt for et hadefuldt forhold til Jehovas Vidner. Nu må det russiske folk trøste sig med, at præstene kun serverer ceremonier og røgelse, der kastes ud over menigheden. Ifølge Åbenbaringen 17:16, 17 vil Gud indgive en tanke hos politikerne om, at de skal fjerne al falsk religion. Denne gang er det præsterne i den Ortodokse Kirke og muslimerne, der må stå for skud.

Vi ved endnu ikke, hvorfor at Jehovas Vidner tabte højesteretsdommen, da Jehovas Vidner er kendt for at vinde deres sager i retten (se Esajas 54:17). Vi ved derimod, at Jehovas veje er uransagelige, og at der kommer en god løsning. Vi ved for eksempel ikke, hvem der er Nordens konge i dag, og at Rusland har overtaget rollen efter Sovjetunionen. Derfor må vi vente og se på Det Styrende Råds afgørelser.

Efter højesteretsdommen er en russisk menighed blevet bestormet af svært bevæbnet politi. En dansk statsborger (Dennis Christensen) er blevet anholdt og fængslet for at have overværet et kristent møde. Dennis Christensen er ældste i den russiske menighed. Det er simpelt hen psykisk terror, det som den russiske regering er i færd med. Man kan kun håbe på, at det danske udenrigsministerium vil blande sig i fængslingen af den danske statsborger. Forholdene er blevet umenneskelige for kristne mennesker i Rusland.

Hvis den russiske regering tror, at den kan skræmme nogle Jehovas vidner til at opløse sig selv ved at sætte nogle i fængsel, så må den tro om igen. Jehovas Vidner er som en fasttømret organisation af åndelige kristne brødre og søstre, der hænger sammen som ærtehalm. Ikke engang trusler om henrettelse kan få dem til at udføre deres fjenders ordrer. Det så man i Tyskland under naziregimet, hvor næsten 2000 Jehovas vidner led døden i koncentrationslejrene. Nogle døde som følge af de strabadser, de var blevet påført i lejrene, andre blev skudt og en del blev halshugget.  Da det ikke berører verdens mennesker så meget, er det ikke noget, man taler om.  Men hvorfor får Jehovas vidner en så hård medfart? Det er fordi de onde menneskes handlinger er styret af Satan Djævelen. Selv om nazisterne i nogle tilfælde gav Jehovas vidner en mere hårdhændet behandling, end den jøderne fik, gik de ikke på kompromis.

Klageinstansen over den russiske højesteret forløb således, at den gik Jehovas Vidner imod. Og endnu engang er menneskerettighederne i Rusland trådt under fode. Nu er vejen åben for, at de russiske domstole kan tildele Jehovas Vidner lange fængselsstraffe for at udøve deres religion. Det mishager Jehova, nu må vi se, hvilke modforholdsregler at han vil tage i anvendelse.

Her på endens tid 

Et USA med Donald Trump i spidsen vil have det meget lettere ved at bakke en FN-beslutning op omkring falsk religions tilintetgørelse i modsætning til en præsident fra Tea Party-bevægelsen, idet Donald Trump ikke er særlig religiøs. Det er værd at bemærke, som det fremgår af Åbenbaringen 17:17 er det Jehova, der indgiver den tanke hos politikerne om, at de skal angribe falsk religion. Det er reelt en tvangstanke, som Jehova Gud påfører politikerne, så de alle handler efter hans tanker og hensigter. De kan ikke afslå at føre Guds tanker ud i livet, netop fordi de påføres tanken af Gud. Sandt nok er politikerne trætte af religionernes indblanding/deltagelse i krigshandlinger overalt i verden. Men allerhelst hvis det stod til politikerne selv, vil der absolut ikke ske noget som helst, idet de er godt tilfreds med falsk religion, som den er. De ser derfor nødtvunget på religionen som et nødvendigt onde. Politikerne ønsker bare, at religionen skal være tandløs og ikke blande sig i politikernes arbejde, endsige at have terroristiske hensigter. For dem er religionen kun til for at dulme deres dårlige samvittighed over for Gud. 

Hus til hus forkyndelsen skal den fortsætte på samme måde i den nye verden?

Nej, det skal den ikke på samme måde som nu. Der skal naturligvis stadigvæk gøres disciple, men man kan være forvisset om, at i hvert et hus man besøger er der en opstanden person, som er glad for at have fået livet tilbage. Og hvis dette ikke er tilfældet vil den pågældende ikke have udsigt til et langt liv. De mennesker, som man besøger vil efter al sandsynlighed være positive mennesker, der vil vide mere om Jesus og den Gud, der har været årsag til, at de er blevet oprejst gennem Jesu offerdød. Hver dag vil være en glæde at undervise de opstandne.