Sidste nyt

Fredsråbet

An English translation can be found below

Der er gået lang tid, og de sidste profetier er blevet opfyldt. Et af de skriftsteder som endnu mangler i at blive opfyldt er Første Thessaloniker 5:3, hvor der siges, at der vil blive sagt ,,fred og sikkerhed". Ordene har tit lydt fra politikernes mund, men den sidste del, at de skal afgjort ikke undslippe, er endnu ikke blevet opfyldt. Når det sker er det kun et spørgsmål om dage før Gud griber ind i forholdene. Guds folk kender tiderne og perioderne, men ikke dagen, hvorpå Guds indgriben finder sted. Derfor kan man være forvisset om, at dagen vil komme (se Første Thessalonikerbrev 5:1). 

Der vil nemlig blive fred og sikkerhed på menneskers betingelser, og den vil ikke blive holdbar. Fredsråbet vil forme sig som en proklamation fra FN (se også Jeremias 6:14). Mennesker kan ikke skabe virkelig sand fred og sikkerhed. Det har historien vist gang på gang.

Åbenbaringen 17:16, 17 er heller ikke blevet opfyldt endnu. Når tiden er inde vil Gud indgyde sine tanker hos verdens ledende personer og de vil give dyret deres kongemagt. Vilddyret i Åbenbaringen er FN, og vil til sin tid angribe al falsk religion, da den falske religion er blevet utålelig, idet de har været årsag til meget ondt i verden, eksempelvis krige og terrorisme. Derfor vil Gud fjerne al falsk religion, idet mange hævder at tjene den sande Gud, men sandheden viser noget andet. Det redskab, som menneskene selv har konstrueret vil blive vendt mod dem selv i form af, at vilddyret vil få mere magt.   

Den seneste tids terrorangreb vidner om, at Bibelen har forudset denne udvikling (se Mattæus 24:12) Her står der, at der vil være tiltagende lovløshed og kærligheden vil blive kold hos de fleste. (Se også Lukas 21:26). Det er klart, at denne terror ikke kan fortsætte i en uendelighed. Derfor vil den sande Gud snart gribe ind i forholdene, men det kan være vanskeligt at være vidne til denne lovløshed. Men der er kun én ting at gøre, nemlig at vise udholdenhed og afvente Guds indgriben.

Vi må håbe på, at  den seneste tids krigshandlinger i Irak og Syrien er de sidste inden Jehova fjerner al falsk religion, men inden da skal proklamationen af fredsråbet lyde. Vi er alle i forventning om, at det sker snart. Kirkesamfundene er ved at falde fra hinanden. Ingen har lyst til frivilligt kirkeligt arbejde og staten pumper adskillelige milliarder ud i kirkernes pengetank, men lige meget hjælper det. Det vil falde fra hinanden. Jehovas Vidner er det eneste trossamfund, der har fremgang på verdensplan. Selv her i det ikke særlig religiøse land Danmark er der en beskeden fremgang, og det må anses for at være flot, når man tager i betragtning, at mange er gået i døden, fordi de var syge og ældre. Alligevel opvejer fremgangen dette tab.

 

Situationen for Jehovas Vidner i Rusland

I dagene før påske blev der rejst en højesteretsanklage imod Jehovas Vidner i Rusland. Anklagen gik ud på, at Jehovas Vidner var en ekstremistisk organisation. Men alle i Vesten ved, at det er en falsk anklage. Den 20. april 2017  tabte Jehovas Vidner sagen i den russiske højesteret, men sagen er anket til en klageret over højesteretsafgørelser. Den finder sted den 17. juli 2017. Højesteretssagens forløb var på ingen måde som retssagerne i Vesten. Eksempelvis havde forsvareren anmodet om 20 retsbegæringer, hvoraf kun de to blev imødekommet. ,,Bevismaterialet" havde anklagerens folk selv plantet under en skænk i en rigssal. Hele retssagen var en skueproces, hvor alt var fastlagt på forhånd, og uanset Jehovas Vidners gode modargumenter for en pure frifindelse, måtte anklageren ikke tabe sagen. Vidnerne i Rusland føler det ligesom, da Jesus blev ofret i påskedagene også på en falsk anklage. Der er sendt over 1.000.000 protestbreve af trosfæller i hele verden uden, at det har påvirket den russiske regering, og dermed handler den satanisk. Afgørelsen skulle med Djævelens vold og magt trumfes igennem uanset, hvad det kostede af prestige i den vestlige verden.

Den russiske regering handler derimod irrationelt. De er feje og angriber et fredeligt trossamfund med 175.000  troende mennesker i Rusland. Den russiske regering har ikke forbudt terrorcellerne i den muslimske del af Rusland. Dem har de åbenbart mere respekt for. Det er en uretfærdig dom, som den russiske højesteret har ført ud i livet, og ved at trodse den almægtige Guds folk, vil Rusland pådrage sig Jehovas vrede. Men Gud benytter sig aldrig af terror, men har andre straffemetoder, der vil ramme Rusland hårdt. Jehova siger også til sit folk, at de må ikke hævne eventuelle forurettelser, men overlade til ham at hævne, idet han siger, at hævnen er min (5. Mosebog 32:35) . Det er aldrig omkostningsfrit at trodse Jehova eller hans folk. Det er næsten som i kejser Neros dage, hvor datidens Jehovas Vidner blev lagt for had og blev beskyldt for at sætte ild til Rom. (Mattæus 5:11)

 

Verdens 6. folkerigeste nation har reelt afskaffet kristendommen, idet Den Russiske Ortodokse Kirkes præster er uden bibelkundskab. De er også kendt for et hadefuldt forhold til Jehovas Vidner. Nu må det russiske folk trøste sig med, at præstene kun serverer ceremonier og røgelse, der kastes ud over menigheden. Ifølge Åbenbaringen 17:16, 17 vil Gud indgive en tanke hos politikerne om, at de skal fjerne al falsk religion. Denne gang er det præsterne i den Ortodokse Kirke og muslimerne, der må stå for skud.

Vi ved endnu ikke, hvorfor at Jehovas Vidner tabte højesteretsdommen, da Jehovas Vidner er kendt for at vinde deres sager i retten (se Esajas 54:17). Vi ved derimod, at Jehovas veje er uransagelige, og at der kommer en god løsning. Vi ved for eksempel ikke, hvem der er Nordens konge i dag, og at Rusland har overtaget rollen efter Sovjetunionen. Derfor må vi vente og se på Det Styrende Råds afgørelser.

Efter højesteretsdommen er en russisk menighed blevet bestormet af svært bevæbnet politi. En dansk statsborger (Dennis Christensen) er blevet anholdt og fængslet for at have overværet et kristent møde. Dennis Christensen er ældste i den russiske menighed. Det er simpelt hen psykisk terror, det som den russiske regering er i færd med. Man kan kun håbe på, at det danske udenrigsministerium vil blande sig i fængslingen af den danske statsborger. Forholdene er blevet umenneskelige for kristne mennesker i Rusland.

Hvis den russiske regering tror, at den kan skræmme nogle Jehovas vidner til at opløse sig selv ved at sætte nogle i fængsel, så må den tro om igen. Jehovas Vidner er som en fasttømret organisation af åndelige kristne brødre og søstre, der hænger sammen som ærtehalm. Ikke engang trusler om henrettelse kan få dem til at udføre deres fjenders ordrer. Det så man i Tyskland under naziregimet, hvor næsten 2000 Jehovas vidner led døden i koncentrationslejrene. Nogle døde som følge af de strabadser, de var blevet påført i lejrene, andre blev skudt og en del blev halshugget.  Da det ikke berører verdens mennesker så meget, er det ikke noget, man taler om.  Men hvorfor får Jehovas vidner en så hård medfart? Det er fordi de onde menneskes handlinger er styret af Satan Djævelen. Selv om nazisterne i nogle tilfælde gav Jehovas vidner en mere hårdhændet behandling, end den jøderne fik, gik de ikke på kompromis.

Klageinstansen over den russiske højesteret forløb således, at den gik Jehovas Vidner imod. Og endnu engang er menneskerettighederne i Rusland trådt under fode. Nu er vejen åben for, at de russiske domstole kan tildele Jehovas Vidner lange fængselsstraffe for at udøve deres religion. Det mishager Jehova, nu må vi se, hvilke modforholdsregler at han vil tage i anvendelse.

The peace cry

There has been a long time and the last prophecies have been fulfilled. One of the scriptures still missing from being fulfilled is First Thessalonians 5: 3, which says "peace and security" will be said. The words have often been heard by the politicians but the last part that they must certainly not escape, has not yet been fulfilled. When it happens, it's only a matter of days before God interferes with the conditions. God's people know the times and periods, but not the day on which God's intervention takes place. Therefore, one can be assured of that the day will come (see First Thessalonians 5: 1).

There will be peace and security on human terms and it will not be sustainable. The peace raid will form as a proclamation from the UN (see also Jeremiah 6:14). People can not really create true peace and security. This has shown history again and again.

Revelation 17:16, 17 has not been fulfilled yet. When time has come, God will shed his thoughts at the world's leading people, and they will give the beast their kingdom. The wild beast of Revelation is the UN, and will in time attack all false religion, as the false religion has become intolerable because they have been the cause of much evil in the world, such as wars and terrorism. Therefore, God will remove all false religion, as many claim to serve the true God, but truth shows something else. The tool that the people themselves have designed will be turned against themselves in the form of the wild beast to gain more power.

The recent terrorist attacks testify that the Bible has predicted this development (see Matthew 24:12) Here there is increasing lawlessness and love will be cold for most. (See also Luke 21:26). It is clear that this terror can not continue in infinity. Therefore, the true God will soon intervene in the circumstances, but it can be difficult to witness this lawlessness. But there is only one thing to do, namely to show endurance and to wait for God's intervention.

We must hope that recent acts of war in Iraq and Syria are the last before Jehovah removes all false religion, but before then the proclamation of the peace treaty must sound. We are all in expectation that it will happen soon. Church communities are falling apart. Nobody wants voluntary ecclesiastical work and the state pumps apart billions into the church's money tank, but it also helps. It will fall apart. Jehovah's Witnesses are the only community of faith that has progress throughout the world. Even here in the not very religious country of Denmark, there is a modest progress, and it must be considered to be great considering that many have died because they were sick and elderly. Nevertheless, progress is offset by this loss.

Situation of Jehovah's Witnesses in Russia

In the days before Easter, a supreme court appeal against Jehovah's Witnesses in Russia was raised. The accusation was that Jehovah's Witnesses were an extremist organization. But everyone in the West knows that it's a fake accusation. On April 20, 2017, Jehovah's Witnesses lost the matter to the Russian Supreme Court, but the case was appealed to a complainant of Supreme Court rulings. It will take place on 17 July 2017. The course of the Supreme Court case was in no way like the lawsuit in the West. For example, the defendant had requested 20 legal claims, of which only the two were met. "The evidence" had the prosecutor's people themselves planted under a bench in an empire. The whole trial was a shooting process where everything was determined in advance and regardless of Jehovah's Witnesses good counter-arguments for a pure disqualification, the prosecutor should not lose the case. The witnesses in Russia feel Just as Jesus was sacrificed on Easter days, there were more than 1,000,000 protest letters of believers throughout the world without affecting the Russian government, and thus acting Satanically. The decision was to be made with the Devil's violence and power trumped through whatever it cost of prestige in the western world.

The Russian government, on the other hand, acts irrationally. They are sweeping and attacking a peaceful religious community with 175,000 believers in Russia. The Russian government has not banned the terrorist cells in the Muslim part of Russia. They obviously have more respect for them. It is an unfair judgment which the Supreme Court of Russia has implemented and by defying the people of almighty God, Russia will assume Jehovah's wrath. But God never uses terror, but has other punishments that will hit Russia hard. Jehovah also tells his people that they should not lift any contempt, but leave him to revenge, saying that my revenge is mine (Deuteronomy 32:35). It is never free to defy Jehovah or his people. It is almost like in Emperor Nero's days, where Jehovah's Witnesses of the day were hated and accused of setting fire to Rome. (Matthew 5:11).

The world's sixth most populous nation has effectively abolished Christianity, as the priests of the Russian Orthodox Church are without Bible knowledge. They are also known for a hateful relationship with Jehovah's Witnesses. Now the Russian people must comfort themselves with the priests serving only ceremonies and incense thrown out of the congregation. According to Revelation 17:16, 17, God will submit a thought to the politicians to remove all false religion. This time, it is the priests of the Orthodox Church and Muslims who must be shot.

We still do not know why Jehovah's Witnesses lost the Supreme Court judgment, as Jehovah's Witnesses are known to win their cases in court (see Isaiah 54:17). We know, on the other hand, that Jehovah's ways are unreasonable and that a good solution comes. For example, we do not know who is the king of the Nordic countries today and that Russia has taken over the role of the Soviet Union. Therefore, we must wait and look at the decisions of the Governing Council.

Following the Supreme Court judgment, a Russian congregation has been stormed by highly armed police. A Danish citizen (Dennis Christensen) has been arrested and imprisoned for having witnessed a Christian meeting. Dennis Christensen is the oldest in the Russian congregation. It is simple about mental terror, what the Russian government is in the process of. One can only hope that the Danish Ministry of Foreign Affairs will interfere with the imprisonment of the Danish citizen. Relationships have become inhumane for Christians in Russia.

If the Russian government believes that it may scare some Jehovah's witnesses to dissolve themselves by putting some in jail, then it must believe again. Jehovah's Witnesses are like a firm organization of spiritual Christian brothers and sisters, hanging together as a pea tribal. Not even threats of execution can make them perform their enemy orders. This was observed in Germany during the Nazi regime, where nearly 2,000 Jehovah's witnesses suffered death in the concentration camps. Some died as a result of the strabads they had been inflicted on camps, others were shot and some were thrown. Since it does not affect the world's people so much, it's not something you're talking about. But why do Jehovah's Witnesses receive such a hard drive? This is because the actions of evil man are ruled by Satan Devil. Although the Nazis in some cases gave Jehovah's witnesses a more tough treatment than the Jews received, they did not compromise.

The appellate tribunal of the Russian Supreme Court thus passed that Jehovah's Witnesses opposed. And once again, human rights in Russia are under pressure. Now the road is open for the Russian courts to grant long-term prison sentences to Jehovah's Witnesses to exercise their religion. It is displeasing to Jehovah, now we must see what countermeasures he will apply.

Her på endens tid 

Et USA med Donald Trump i spidsen vil have det meget lettere ved at bakke en FN-beslutning op omkring falsk religions tilintetgørelse i modsætning til en præsident fra Tea Party-bevægelsen, idet Donald Trump ikke er særlig religiøs. Det er værd at bemærke, som det fremgår af Åbenbaringen 17:17 er det Jehova, der indgiver den tanke hos politikerne om, at de skal angribe falsk religion. Det er reelt en tvangstanke, som Jehova Gud påfører politikerne, så de alle handler efter hans tanker og hensigter. De kan ikke afslå at føre Guds tanker ud i livet, netop fordi de påføres tanken af Gud. Sandt nok er politikerne trætte af religionernes indblanding/deltagelse i krigshandlinger overalt i verden. Men allerhelst hvis det stod til politikerne selv, vil der absolut ikke ske noget som helst, idet de er godt tilfreds med falsk religion, som den er. De ser derfor nødtvunget på religionen som et nødvendigt onde. Politikerne ønsker bare, at religionen skal være tandløs og ikke blande sig i politikernes arbejde, endsige at have terroristiske hensigter. For dem er religionen kun til for at dulme deres dårlige samvittighed over for Gud. 

Hus til hus forkyndelsen skal den fortsætte på samme måde i den nye verden?

Nej, det skal den ikke på samme måde som nu. Der skal naturligvis stadigvæk gøres disciple, men man kan være forvisset om, at i hvert et hus man besøger er der en opstanden person, som er glad for at have fået livet tilbage. Og hvis dette ikke er tilfældet vil den pågældende ikke have udsigt til et langt liv. De mennesker, som man besøger vil efter al sandsynlighed være positive mennesker, der vil vide mere om Jesus og den Gud, der har været årsag til, at de er blevet oprejst gennem Jesu offerdød. Hver dag vil være en glæde at undervise de opstandne.      

 

 

 

Here at the end of time

 

A United States with Donald Trump at the head will make it much easier to back up a UN decision on the destruction of false religion, unlike a president of the Tea Party movement, as Donald Trump is not particularly religious. It is worth noting, as it appears from Revelation 17:17, it is Jehovah who submits the thought of politicians that they should attack false religion. Indeed, it is a constraint that Jehovah God imposes on politicians so that they all act according to his thoughts and intentions. They can not refuse to put God's thoughts into practice, precisely because they are applied to the thought of God. True, politicians are tired of the involvement / involvement of religions in the wars around the world. But most of all, if it were the politicians themselves, nothing will happen at all, as they are pleased with false religion, as it is. They therefore see the need for religion as a necessary evil. Politicians just want the religion to be toothless and not interfere with the work of politicians, let alone terrorist intentions. For them, religion is only for the purpose of concealing their bad conscience toward God.

 

House to house service should it continue in the same way in the new world?

 

No, it's not going to be the same as now. Of course, disciples still have to be done, but one can be sure that in every house one visits, there is a resurrected person who is happy to have life back. And if this is not the case, they will not have a long life view. The people you visit will probably be positive people who want to know more about Jesus and the God who have been raised by Jesus' sacrificial death. Every day will be a pleasure to teach the uprising.